Tính năng phần mềm iLeader

Tính năng phần mềm iLeader

Quản lý học vụ

Quản lý danh sách các chương trình đào tạo tại trung tâm...

Quản lý danh sách các đăng ký của học viên...

Cài đặt thời khóa biểu

Quản lý danh sách bài học theo lớp

Điểm danh và học bù

Quản lý điểm học tập

App giáo viên

Ứng dụng giúp giao viên thao tác nhanh nghiệp vụ giảng dạy trên lớp học

App liên lạc điện tử

App SchoolBag sổ liên lạc điện tử 5.0 là ứng dụng kết nối liên lạc giữa nhà trường và phụ huynh - học viên

Xem thông báo của trường học, lịch học trung tâm

Xem bảng điểm, điểm danh, kết quả học tập học viên

Gửi feedback liên lạc đến trung tâm

Kết nối Ứng dụng báo đón con, Báo đón trễ

Quản lý học viên, giáo viên

Quản lý Thông tin Học viên, Giáo viên.

Thời khóa biểu học tập của Học viên, Lịch giảng dạy của Giáo viên.

Thông tin học tập cũng như lịch sử học tập của Học viên

Thông tin giảng dạy cũng như lịch sử giảng dạy của Giáo viên.

Điểm danh việc lên lớp của Học viên, Giáo viên.

Quản lý lớp học

Quản lý và thiết lập Lớp Học

Theo dõi Thời khóa biểu các Lớp đang diễn ra và các Lớp chuẩn bị khai giảng

  • Danh sách Lớp học, Thời khóa biểu có thể được cập nhật thay đổi một cách linh hoạt.
  • Lớp học được thiết kế linh hoạt như việc chọn/thay đổi Giáo viên, Phòng học.

Thiết lập các Lớp học tiềm năng giúp Quản lý, Ban giám đốc đánh giá được hiệu quả của việc mở một lớp mới.

Kế toán

Theo dõi doanh thu học phí bất kỳ tại thời điểm nào trong tháng rất linh hoạt

Theo dõi thu chi nội bộ

Auto check thanh toán học phí Online

Tổng quan

Không phụ thuộc vào nền tảng thiết bị đang chạy và rất linh hoạt trong quá trình sử dụng.

Module Đăng ký, Module Học viên, Module Quản lý Lớp, Module Báo cáo,...tạo nên sự đơn giản và đồng nhất trong quá trình sử dụng

Kết hợp với công nghệ tiên tiến như Aspx, Ajax, html 5 tối ưu cảm ứng đa điểm

Sử dụng tối ưu quy trình trong quản lý nhiều chi nhánh, cơ sở của trung tâm

Bắt đầu sử dụng phần mềm quản lý trung tâm đào tạo